นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้อื่น สิทธินี้รวมถึงสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนจากการนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลโดยองค์กรต่างๆ เพื่อการต่างๆ เช่น การให้บริการ การทำการตลาด หรือการวิเคราะห์ข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายต่างๆ ทั่วโลกจึงกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ของประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) คือ เอกสารที่ melissafae.com ทำขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ดีควรมีความชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

นโยบายความเป็นส่วนตัวควรระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรวบรวม
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระยะเวลาที่องค์กรจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • วิธีการติดต่อองค์กร

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

องค์กรควรแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่าจะยินยอมหรือไม่

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

องค์กรควรใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

องค์กรควรแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงบุคคลภายนอกที่องค์กรจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ดังนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน

องค์กรมีหน้าที่ปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าองค์กรละเมิดสิทธิของตน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้

สรุป

ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรได้รับการคุ้มครอง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ สล็อตเว็บตรง เป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรควรจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ดี เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลอย่างถูกต้องและเหมาะสม